Mer om förlikningen

I processen som pågått sedan musikern avskedades från Smålands Musik och Teater i oktober förra året har Symf tagit hjälp av LO-TCO Rättskydds jurister för att driva målet till arbetsdomstolen. I den processen har olika möjliga scenarier funnits. Om avskedandet skulle ogillas och bedömas som ogiltigt skulle domstolen istället gå vidare och pröva huruvida det fanns saklig grund för uppsägning. I det första fallet vilar bevisbördan fullt ut på arbetsgivarsidan. I det andra fallet är bevisbördan fördelad mellan parterna och utgången därmed mer osäker. De möjliga utfallen för musikern såg ut så här:

 

  • Om musikern hade vunnit målet hade han fått retroaktiv lön från tidpunkten för avskedandet fram till domen samt allmänt skadestånd för brott mot Lagen om anställningsskydd. Om arbetsgivaren skulle vägra återanställa musikern kunde han då få ytterligare 32 månadslöner och därmed skulle saken vara utagerad.
  • Om avskedandet hade ansetts som ogiltigt men saklig grund för uppsägning hade ansetts föreligga skulle musikern få ersättning för uppsägningstiden på sex månader med avdrag för de inkomster han hade haft under den tiden.
  • Om arbetsdomstolen hade kommit fram till att saklig grund för avsked funnits hade musikern inte fått någon ersättning alls.

 

Både Symf och musikern har hela tiden varit inställda på att driva fallet hela vägen in i kaklet. Ett förlikningsbud sätter dock hård press och i det här fallet blev de ekonomiska realiteterna för medlemmen avgörande. Musikern hade att välja mellan ett ekonomiskt hyggligt tillfredställande bud utan möjlighet att få upprättelse eller att gå vidare för att vinna målet men vid en eventuell förlust riskera att gå lottlös ur processen. Symf stöttade musikern i det val han gjorde och hade han gjort ett annat val hade Symf stöttat honom i det.

 

Symf betalar sina rättegångskostnader och Region Jönköpings län har gått med på att ersätta en del av Symfs kostnader.

 

Utöver avtalet mellan Region Jönköpings län och musikern har en överenskommelse träffats mellan Regionen och Symf. Den omfattar förbättringsarbete för arbetsmiljön på SMoT och ställer tydliga krav på förhållningssättet mellan de lokala parterna. 

 

Den överenskommelsen är offentlig handling och kan läsas i sin helhet här:

avtalsdokumentet

(Överenskommelsen som finns här är identiskt med den underskrivna)


Publicerat: 2019-10-08