Nya riksavtalet klart!

Ett ettårigt Riksavtal och löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden blev resultatet av årets avtalsrörelse. Anders Filén som har förhandlat fram avtalet på styrelsens uppdrag säger: ”Ett hyggligt avtal sett till att vi försvarat våra medlemmars behov av skydd bland annat runt arbetstider och rätten till facklig ersättning.” Här kommer en redogörelse för avtalets viktigaste delar.

Avtalstid och procenten

 

Avtalet gäller från och med första april i år till sista mars 2017. Procentsatsen för löneökningarna är 2,2. Detta är helt i nivå med resten av arbetsmarknaden. Det är självfallet möjligt att komma överens om en högre procentsats lokalt.

 

Revisionspunkt och pottberäkning

De 2,2 procenten ska fördelas lokalt på våra medlemsgrupper. Man räknar då fram en pott utifrån den lönesumma som man hade den 31:a mars 2016. Alla löner för tillsvidareanställda ska tas med i uträkningen men man undantar 1:e och alternerande 1:e konsertmästare och solocellister eftersom de inte omfattas av Symfs löneavtal.

 

Individgaranti

Lägst ska den enskilde ha en höjning på 220 kronor men det är procentsatsen som är normen för våra medlemmar. Tänk på att de 2,2 procent ger betydligt mer än individgarantin.

Individgarantin är till för att skydda den enskilde i de fall där lönen sätts individuellt. Att den är satt så lågt som 220 kronor har att göra med att vårt riksavtals löneplan förutsätter kollektiv lönesättning och därför har nivån på garantin inte prioriterats. Det är en viktig princip som vi tillsammans måste bevaka.

 

Ersättningar

Alla andra ersättningar höjs med 2,2 procent från 1:a april i år.

 

Tydliggörande av anlitande av uppdragstagare

Symf inställning är att anställning som löntagare är det normala för en musiker; instrumentalist, korist eller repetitör. Arbetsgivarna Svensk Scenkonst har inte heller framfört en annan inställning under förhandlingarna.

I vissa fall kan det finnas orsak att anlita en person som uppdragstagare, på faktura, men det ska ske sparsamt.

I det fall att så sker ska villkoren enligt Symf vara sådana att de inte undergräver de regler och lönenivåer som styrs av riksavtalet.

Mot denna bakgrund tydliggjorde Svensk Scenskonst sin inställning i en särskild bilaga ”Tydliggörande angående anlitande av uppdragstagare kopplat till § 38 MBL” och Symf kommer där det behövs använda sig av 38 § i medbestämmandelagen. Kortfattat innebär paragrafen att den lokala avdelningen har rätt att påkalla förhandling för de vikarier som väljer (eller tvingas) att fakturera.

 

Skriftlig bekräftelse av anställning

Eftersom det nu finns karriärväxlingsmöjligheter som är avhängiga av anställningarnas längd, för de flesta av Symfs medlemmar, blir det nu ännu viktigare att skriftligt dokumentera anställningarna. Det står mer om det i vårt avtal i del I, paragraf 3, moment 9 – Anställningskontrakt. I lagen om anställningsskydd, LAS, framgår att arbetsgivaren har en skyldighet att inom tre veckor efter den anställdes begäran att lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid. Det finns alltså inga hinder för att få ut ett ordentligt underlag till framtida nytta.

 

Lönerutiner

Symf och Svensk Scenkonst är ense att oavsett om man är tillsvidareanställd eller frilansare – och så långt det är möjligt – ska samma rutiner tillämpas för såväl rapportering som löneutbetalning.

 

Reviderat samverkansavtal

Parterna har kommit överens om en del nya formuleringar i det centrala samverkansavtalet. Det handlar mest om förtydliga att samverkansavtalet beskriver förhållandet mellan arbetsgivare och det lokala facket samt att det bygger på ett ömsesidigt ansvarstagande.

Försäkringar, pension och sjuklön

Införandet av ITP-systemet gör att det nu i avtalet finns regleringar kring både ITP och det gamla PISA-avtalet.

• Reglerna för sjuklön kompletteras så att de omfattar både det gamla PISA-systemet och det nya ITP-systemet.

• Det blir vissa omflyttningar i Del I och det införs en övergångsregel rörande PISA som säger att arbetsgivaren ska fortsätta för teckna tjänstegrupplivförsäkring för de som kvarstår i PISA-systemet enligt tidigare regler.

 

Avdrag för längre tjänstledighet

Vid tjänstledighet som överskrider en månad som ska inte avdrag göras baserat på dagslön. Det har visat sig vara en dålig beräkningsgrund som kan ge både för höga och för låga löneavdrag. Nu kommer månadslönen ligga till grund för löneavdrag vid tjänstledighet som omfattar en hel kalendermånad eller flera.

 

Instrumentavtalet

Den här delen av avtalet börjar gälla från och med 1 januari 2017. Beroende på vilket instrument och försäkringsvärdet på detta erhålls ett lönetillägg, fastställd i Riksavtalet, för den som håller med eget instrument. Detta är fortfarande ett lönetillägg och påverkar den allmänna pensionen och SGI – sjukpenninggrundande inkomst.

Arbetsgivarna ska framöver stå för kostnaderna för underhåll och förbrukning. Det slutgiltiga utformandet fastställs lokalt.

Symf och SvS är eniga om att nuvarande nivåer för underhåll och förbrukning som huvudregel inte ska försämras. Det gäller för både tidsintervall, kvalitet och kvantitet.

 

Musiker ska teckna en fullvärdesförsäkring för det instrument som lönetillägg utgår för och arbetsgivaren betalar ut ersättning för detta enligt överenskommelse.

För frilansare utgår instrumentlönetillägg som innehåller samtliga ovanstående delar.

I överenskommelsen står: Uppkommer oklarheter kan man intill utgången av 2018 vända sig till Symf och Svensk Scenkonst, varpå en central partsgemensam arbetsgrupp ska lämna råd hur oklarheten ska hanteras. 

 

Symf

 

%MCEPASTEBIN%