Ingen rätt till barnomsorg med svag svensk skollag!

TI, MAJ 14, 2019 06:32 CET

Ett år efter att Sveriges Yrkesmusikerförbund – Symf – anmält Huddinge kommun till skolinspektionen kom utslaget. Barn med föräldrar som arbetar utanför normal kontorstid har inte rätt till anpassad barnomsorg. Skolinspektionens utslag visar att skollagen har stora brister när det gäller att sätta barnens bästa i fokus och därmed uppfyller inte lagen de krav som FN:s barnkonvention ställer. Nu måste regeringen agera snabbt. Barnkonventionen ska bli svensk lag i Sverige i januari 2020 och innan dess måste skollagen anpassas så att barnens bästa sätts framför enskilda kommuners ovilja att ge adekvat och anpassad barnomsorg till sina invånare.

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid ingår inte i barnomsorgsgarantin. Enligt skolinspektionens tolkning av skollagen har kommunerna bara en strävansskyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. De behöver alltså bara försöka erbjuda det för att sedan med lagens rätt kunna avslå ansökningarna. Skollagen framstår i detta sken som både svag och oanvändbar. Den ger också utrymme för godtycke och orättvisa. Det som gäller i en kommun gäller inte alls i en annan!

Symf ville med sin anmälan få strävansskyldigheten i skollagen prövad, så som den är beskriven i både förarbeten och lagtext.

– Vi ville veta om lagen ger våra medlemmar samma villkor som andra yrkesverksamma, på normala kontorstider, eller om anställda i konserthus och operor måste välja mellan sitt yrke och barnets bästa, säger Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande.

Skolinspektionen avslog Symfs anmälan om att Huddinge kommun brutit mot skollagen. Visserligen framgår det att skolinspektionen ser bristerna, men man konstaterar att det inte finns tillräckligt stöd i lagen för att kräva en ändring av kommunens beslut. Konsekvenserna blir stora för ensamstående föräldrar eller föräldrar i samma yrke som har sin arbetstid schemalagd till kvällar och helger.

Det är orimligt att förvärvsarbetande och skattebetalande föräldrar kan behöva betala nästan hela sin månadslön för privat barnomsorg, medan föräldrar som arbetar dagtid, måndag-fredag, omfattas av hela barnomsorgsgarantin. Symf medlemmar har vid upprepade tillfällen uppmanats av både tjänstemän och politiker att lösa situationen genom att välja yrke efter barnomsorg, säga upp sig eller flytta till en annan kommun. 

– Det är en kränkning och begränsning av grundläggande medborgerliga rättigheter att inte ha möjligheten att fritt välja det yrke man vill utöva och kombinera det med rätten till ett fungerande familjeliv, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice ordförande.

Symf går nu vidare och kräver att regeringen tar sitt ansvar för att modernisera skollagen så att alla barn i Sverige ska ha rätt till omsorg och tillsyn utifrån barnens bästa oavsett vilket yrke deras föräldrarna utövar!

För mer information:
Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

 

Läs Symfs alla pressemeddelanden på cision.se